Entente vun den Zolwer Veräiner – Caecilie Concert am Artikuss

Mat der Participatioun vun den Zolwer Schoulkanner,

den Zolwer Spatzen,

der chorale mixte: d’Sänger vum Zolwerknapp,

der Harmonie de Soleuvre,

der Harmonie des Jeunes Soleuvre,

an ënnert der Matwierkung vun der Chorale Ste Cécile Suessem.

Date

December 01, 2018

Heure

19:00 PM

Tickets en prévente

Lieu